پروژه 50 هکتاری آقای مهندس رحیمی

پروژه 50 هکتاری آبیاری تحت فشار استان مرکزی شهرستان ساوه با آبدهی حداکثری 48 لیتر بر ثانیه شامل دو عدد فیلتر شنی سایز 60 اینچ و هشت عدد فیلتر دیسکی نیمه اتوماتیک و کلکتورهای انتقال سایز 10 اینچ

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه